Generelle avtalebetingelser for Techstep Norway AS 

 

1. Alminnelige bestemmelser
1.1 Avtalens omfang

Avtalen regulerer samarbeidet mellom Kunden og Leverandøren, herunder rettigheter og plikter, og omfatter produkter innen områdene telefoni, datakommunikasjon, videoløsninger og tilknyttede tjenester.2. Gjennomføring av leveransen

2.1 Leverandørens plikter

2.1.1 Utstyr, programvare, tjenester mv.

Leverandøren har ansvaret for at Leveransen oppfyller de krav og beskrivelser som er spesifisert i eget bilag.

2.1.2 Dokumentasjon og brukerveiledning

Hvis ikke annet er avtalt, skal Kunden som del av avtalt vederlag få overlevert, eller gis elektronisk tilgang til, slik standard produktbeskrivelse, brukerveiledning og annen dokumentasjon som Leverandøren vanligvis lar følge med ved salg av angjeldende produkter og tjenester. Kunden er ansvarlig for å laste ned programvare som gjøres tilgjengelig av Leverandøren.

2.1.3 Tid og sted for Leverandørens ytelse

Oppstart av Leverandørens ytelse skal skje iht. oppstart – og fremdriftsplan inntatt i eget bilag.

Med mindre annet er avtalt, skal utstyr leveres DDP (Incoterms) på den adresse som er angitt på avtalens forside.

Eventuelle innvendinger fra Kundens side må være fremmet skriftlig innen 5 (fem) virkedager etter at utstyr som omfattes av avtalen, er fysisk levert på avtalt adresse. For programvare er det tilstrekkelig at programvaren er gjort tilgjengelig for elektronisk nedlastning for Kunden. Hvis Kunden ikke har fremmet innvendinger innen fristen, anses leveringsdag for inntruffet fortløpende den dag utstyret og programvare ble levert.

2.1.4 Bestillinger

Bestillingene skal alltid inneholde informasjon om mottakers mobilnummer, avdelingsnummer og mottakers navn, da denne informasjonen skal inkluderes på Leverandørens faktura til Kunden.

Leverandøren tilbyr egen tilpasset Web-side for informasjon og/eller handel av produkter hos Leverandøren.

2.1.5 Statistikk og rapporter

Leverandøren skal til enhver tid føre statistikk over de varer og ytelser som er kjøpt av Kunden, og skal på oppfordring kunne levere statistikk på dette.

2.1.6 Garantiperiode og garantiytelser

Leverandørens ansvar for programvare som inngår i telefoner og i annen hardware som leveres av underleverandører er begrenset til det ansvar som underleverandørene har iht. sine garantibetingelser til enhver tid.

Med mindre produsenten har en lengre garantiperiode, er garantiperioden for utstyr 1 (ett) år regnet fra det tidspunkt levering anses skjedd.

[Krav under garantien forutsetter at Kunden har en løpende avtale med Leverandøren på det tidspunktet hvor krav fremsettes.]

Forutsatt normal, aktsom bruk fra Kundens side skal Leverandøren uten ekstra kostnad sørge for utbedring av feil og mangler, skifte ut defekte deler på utstyr som omfattes av denne avtalen, og som Kunden har reklamert på innen utløpet av garantiperioden. Det kan ikke kreves erstatning eller andre misligholdsbeføyelser knyttet til mangler som blir utbedret i henhold til garantiansvaret. For utstyr vil det i bilag til avtalen kunne spesifiseres nærmere krav til vedlikehold som må være utført for at garantien skal gjelde.

Leverandørens garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden selv bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene. Leverandøren er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller slitasje som følger av vanlig bruk. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Leverandøren.

Leverandøren kan selv velge om retting av feil skal skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering.

2.2 Kundens plikter

2.2.1 Medvirkning

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen.

2.2.2 Undersøkelsesplikt

Kunden er forpliktet til å undersøke leveransen etter vanlige kjøpsrettslige regler og slik god forretningsskikk tilsier.

2.3 Ansvar for underleverandør og tredjepart

Dersom Leverandøren engasjerer underleverandør eller Kunden engasjerer tredjepart til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

2.4 Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift. Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt 2.4.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.

2.5 Skriftlighet

Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside, med mindre partene har avtalt noe annet for den aktuelle type henvendelse.


3. Vederlag og betalingsbetingelser

3.1 Vederlag

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget som Kunden skal betale for Leverandørens ytelser, fremgår av eget prisbilag.

Med mindre annet er angitt, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter.

Alle priser er i norske kroner med mindre Kunden i prisbilaget har åpnet for at priser på komponenter som leveres fra utlandet, kan oppgis i utenlandsk valuta.

3.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Etableringskostnader faktureres ved Levering. Kostnader ved kjøp av produkter kan faktureres fra samme dag Leverandøren sender produktet.

Løpende tjenester iht. denne avtalen betales forskuddsvis fra avtalt startdato per kvartal dersom annet ikke er avtalt. Det faktureres første gang frem til nærmeste hele kvartal dersom annen faktureringsperiode ikke er avtalt.

For andre ytelser der det ikke er avtalt en fast pris belastes dette etter medgått tid og materiell i tråd med Leverandørens gjeldende timesatser og tillegg.

Det påløper fakturagebyr ved papirbasert fakturering. Dersom Kunden velger PDF faktura som vedlegg i epost bortfaller fakturagebyr.

Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt.

Der Kunden har tilrettelagt for det, skal Leverandøren levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF).

Øvrige eller andre betalingsvilkår samt eventuelle vilkår for bruk av EHF kan fremgår av øvrige bilag til avtalen.

3.3 Forsinkelsesrenter

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

3.4 Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 30 kalenderdager etter at varselet er mottatt. Eventuelle andre frister kan avtales i prisbilaget.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

3.5 Prisendringer

Leverandøren kan endre avtalens priser med 1 måneds skriftlig varsel med bakgrunn i endringer i kostnader for arbeid og deler, herunder for eksempel dokumenterte prisendringer fra underleverandør. Prisen for nye produkter som skal omfattes av Avtalen økes automatisk i neste utsendte faktura. Kunden betaler for produkter som skal fases ut så lenge produktet er i oppsigelsesperiode i forhold til produsenten.

Ved endringer i valutakurser ut over 2%, kan Leverandøren justere prisene tilsvarende. Dersom det etter inngått avtale blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, blir dette å belaste/godskrive Kunden. Alle priser er oppgitt eksklusive skatter og offentlige avgifter.

Eventuelle andre bestemmelser om prisendringer kan fremgår av prisbilaget.


4. Eiendoms- og disponsisjonsrett

4.1 Eiendomsrett til utstyr

Utstyr som leveres ifølge denne avtalen, blir Kundens eiendom fra det tidspunktet utstyret er levert som avtalt, og kjøpesummen er betalt. Leverandøren har salgspant i de leverte produktene frem til betaling har funnet sted.

Utstyr som leveres med eventuell leasingavtale, blir Techstep Norway AS Finance AS (org. nr

818877692) sin eiendom fra det tidspunktet utstyret er levert som avtalt i henhold til

egen avtale. Se eget bilag.

4.2 Disposisjonsrett til programmer mv.

4.2.1 Begrenset disposisjonsrett

Kunden får en begrenset disposisjonsrett til programvaren Mytos og til kundeportalen. Disposisjonsretten omfatter de rettigheter som er nødvendig for at Kunden skal kunne utnytte leveransen som avtalt. Disposisjonsretten løper fra avtalens undertegning inntil Avtalen opphører.

Kunden har ikke adgang til å overlate programmer eller kopier av programmene til tredjemann uten skriftlig samtykke fra Leverandøren, med mindre dette skjer i forbindelse med driftstjenester fra en driftsleverandør.


5. Mislighold

5.1 Leverandørens mislighold

5.1.1 Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure.

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

5.1.2 Avhjelp

Leverandøren skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Kunden.

5.2 Kundens mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leverandørens forhold eller force majeure.

Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

5.3 Varslingsplikt

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Det kan ikke kreves erstatning eller andre misligholdsbeføyelser for forhold som ikke er varslet senest innen utløpet av garantiperioden.


6. Sanksjoner ved mislighold

6.1 Tilbakehold av ytelser

Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet. Kunden har ikke rett til å holde betalingen tilbake i tilfelle omtvistede krav, før tvisten er avgjort ved avtale eller ved rettskraftig avgjørelse.

6.2 Prisavslag

Dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe en mangel, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte og er uavhengig av eventuell erstatning.

6.3 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den annen part etter å ha gitt den misligholdende part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

6.4 Erstatning

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder dokumenterte merkostnader Kunden får ved dekningskjøp og andre direkte dokumenterbare kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 0 eller 0, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten.

6.5 Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift for leverte tjenester (ekskl leveranse av produkter) de siste seks (6) månedene forut for den erstatningsbetingende hendelse.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.7. Øvrige bestemmelser

7.1 Risiko for utstyr

Risikoen for skade som skjer på utstyr på grunn av en tilfeldig begivenhet, går over fra Leverandøren til Kunden ved faktisk levering.

7.2 Overdragelse av rettigheter og plikter

Kunden kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Leverandøren.

Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Kunden. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leverandøren har uten samtykke rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, eller til et annet selskap som overtar den aktuelle virksomhet fra Leverandøren.

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras, men fritar ikke Leverandøren for hans plikter og ansvar.

7.3 Konkurs, akkord e. l.

Hvis det i forbindelse med Leverandørens eller Kundens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

7.4 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger uten­for partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

8. Tvister

8.1 Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestem­mes i sin helhet av norsk rett.

8.2 Forhandlinger

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger.

8.3 Doms- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Leverandørens hjemting er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.