Digitalisering i skolen engasjerer. De fleste høster store pedagogiske gevinster ved riktig bruk av iPad. Samtidig publiserer mediene innlegg fra bekymrede som vil kaste forstyrrende teknologi ut av klasserommet. 

Utdanningsdirektoratet sier følgende i rammeverket for grunnleggende ferdigheter: 

«Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid (...). Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.» 

Lærer de nok hjemme?

Et ofte gjentatt argument blant de som uttaler seg kritisk om bruk av iPad i skolen, er at elevene lærer det de trenger av digitale ferdigheter hjemme. Den som faktisk har opplevd hvordan riktig bruk av iPad, apper og Apples skoleplattform fungerer, vil umiddelbart være uenig. Vi har allerede nok av gode eksempler i norsk skole. 

Kan elevene lære nok digitale ferdigheter hjemme? Elevene er født nysgjerrige og bygger ofte på egenhånd teknologiske ferdigheter på fritiden. Men, dette gjelder ikke alle, og fritidens bruk av teknologi går ofte til spill og annen underholdning. Å overlate digital læring til fritiden vil bli for lite læring, for skjev læring og føre til større digitale klasseskiller. 

 

Nøytralt medium; bruken avgjør

Hva tenker vi i Techstep om iPad i skolen? Jeg pleier å si at nettbrett er verken bra eller dårlig i seg selv. Det som avgjør om skolen lykkes, er hvordan nettbrettene brukes som en del av kommunens pedagogiske strategi. I seg selv er iPad et nøytralt medium, som kan brukes og misbrukes på samme måte som bøker og tavler. 

Med andre ord, vi må straks legge fra oss ideen om at utbredelse av nettbrett automatisk fører til forbedringer innen pedagogikk og læring. Tilgang til digitale dingser kan ikke være noe mål i seg selv.

Men dingser bør heller ikke være et onde i seg selv. Fordi: Mulighetene til å heve læringsutbyttet er faktisk betydelig større med iPad enn tradisjonelle læremidler. Ved bruk av iPad i undervisningen gir det læreren muligheter til i større grad å variere undervisningen – undervisningen trenger ikke lenger foregå i et klasserom. Det blir lettere å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev, skape økt involvering og bedre læring. 

 

Knagger for riktig gjennomføring

Nøkkelen for å lykkes? Med god pedagogisk gjennomføring kan iPad i skolen bidra til forbedringer i læring. Gjennom egen praktisk erfaring og møter med skoler over hele landet, har jeg sett at det er et sett kriterier som er avgjørende for om skolene lykkes med den digitaliseringen som iPaden bare er en liten del av: 

En klar og tydelig visjon
Hva skal kjennetegne skolehverdagen, lærernes arbeidsplass og elevenes læring om fem år? Kan dere tegne en visjon av et sted dere ønsker å være, som er relevant for elevenes fremtidige utdannelse og arbeid? Hvordan kan Fagfornyelsen synliggjøres i visjonen?

Strategisk planlegging
Valg av verktøy er en del av en helhetlig plan for læring, og strategisk planlegging er blant de viktigste suksesskriteriene. Planleggingen må inkludere hvordan de overordnede målene skal konkretiseres i for eksempel deltakelse, utrulling, opplæring og involvering av foresatte og nærmiljø. 

Ta med lærerne på laget fra første dag
Dersom iPaden skal bli noe mer enn en elektronisk bok, og i stedet transformere læringsprosessene, kan det endre arbeidsdagen for læreren. Alt fra undervisning til oppfølging av elevene og innleveringer vil endres. Læreren er nøkkelen til å lykkes. Som i alle andre endringsprosjekter må de involverte bli hørt, komme med innspill og påvirke hvordan nettbrett og programvare tas i bruk. Lærerne må få kunnskap gjennom opplæring og inspirasjon. 

Lidenskap og entusiasme for endringene og målene
Fordelene må kommuniseres til de involverte. Dette skal bygge motivasjon blant lærere, foreldre og elever. Målet er at de alle kan omfavne endringene som kommer, føle eierskap og kjenne at det er nødvendig. Samtidig må det bygges realistiske forventninger til at det vil ta tid før alt går på skinner. Og når en skal sette i gang må ledelsen har mot til å feile. Det er tross alt nybrottsarbeid for de fleste av oss. 

Lær av andres suksesser og feiltrinn
Mange skoler i Norge og utlandet har allerede tatt kortere eller lengre digitale steg. Mange har høstet verdifull erfaring allerede. Reis på besøk og snakk med andre om hva de er fornøyde med og hva de ville gjort annerledes dersom de visste bedre før de satte i gang. 

Opplæring, opplæring – og oppfølging
Nettbrett er nye læremidler. De krever en viss teknisk opplæring. Mest av alt trengs likevel opplæring i hvordan de ulike programvarene fungerer, hvilke nye muligheter som åpner seg, og hvordan undervisningen og oppfølgingen kan endres. En må heller ikke glemme jevnlig evaluering, oppfølging og oppdatering.  

Frigjør dere fra skolebøkene
Å frigjøre seg fra skolebøkene handler for oss om å skille læring fra å være knyttet til spesifikke læremidler. Det betyr ikke at skolebøkene er utdatert eller at elevene ikke skal skrive for hånd. Det handler om at både undervisning og forståelse frigjøres fra de tradisjonelle knytningene til læreboka, enten det er i undervisningen eller i elevenes oppgaveløsning og besvarelser. iPad åpner for at elevene kan lære og vise fram sin kunnskap på helt nye måter, for eksempel gjennom video, tegning, presentasjoner og lydfiler.

God klasseledelse blir viktigere
Digitalisering vil ikke skille de «teknofile» lærerne fra resten, for teknologien er veldig lett tilgjengelig for enhver lærer med et åpent sinn. Jeg er overbevist om at digitaliseringen av skolehverdagen først og fremst vil stille større krav til klasseledelse og grunnleggende pedagogisk dyktighet. Elevene må tilføres et «digitalt gangsyn» og lære seg til å navigere i det digitale samfunnet på en kritisk måte, samtidig som de lærer å benytte seg av mulighetene som ligger der.