Tilpasset opplæring

Prinsippet om tilpasset opplæring står sentralt i norsk skole.

I Opplæringslovens § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever og er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Hvordan får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen?

Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Det kan være tiltak knyttet til:

  • organiseringen av opplæringen
  • pedagogiske metoder
  • arbeid med læringsmiljø
  • oppfølging av lokalt arbeid med læreplaner og vurdering

(Kilde: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring)

Moderne teknologi i klasserommet

Ved å ta i bruk moderne teknologi klasserommet kan skolen legge til rette for større grad av tilpasset opplæring for den enkelte elev. Skolen og læreren kan gi rom for variasjon i hvordan en oppgave skal løses, og la elevene selv velge de læringsstrategiene som utvikler kompetanse i et fag. Pedagogisk bruk av iPad gir enkle metoder som kan legge til rette for at elevene løser oppgaver og møter utfordringer på måter som passer den enkelte elev bedre.

Les også om hjelpefunksjoner i iPad og hvordan du kan tilpasse for personer med nedsatt syn, hørsel, motorikk, eller lese- og skrivevansker.

Vil du vite mer om våre løsninger innenfor skole?

Kontakt oss så hjelper vi deg videre.